جواب تست هوش ناسا جمع اعداد 30

Best image references website

جواب تست هوش ناسا جمع اعداد 30. با اعداد فرد 13579111315 طوری باهم جمع کنید که جواب 30 بشه فقط از 5 رقم. معما و تست هوش تست هوش تست هوش ریاضی تست هوش جدول اعداد با دقت در تست هوش زیر مشخص کنید در آخرین خانه.

انتخاب سه عدد فرد بطوری که مجموع انها 30 شود کاهو سایت پرسش و پاسخ المپیاد کامپیوتر
انتخاب سه عدد فرد بطوری که مجموع انها 30 شود کاهو سایت پرسش و پاسخ المپیاد کامپیوتر from kahu.ir

جواب معادله را با ذکر دلیل پیدا کنید. پرتال جامع bonmarket جواب تست هوش ناسا مجموع پنج عدد. یاسین پنجشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ ۱۸ ۲۵.

پنچ رقم از این اعداد را جمع کنید تا به جواب 30 برسید.

۴٢ چند درصد اعداد از یک تا صد بر 4 قابل قسمت است ١ 25 ٢ 55 ٣ 50 ۴ 75 ۴٣ متوسط 6 عدد برابر 8 5 است. 30 تکرار اعداد هم اشکالی ندارد. جمع اعداد روی توپ ها اگر بخواهیم از دیدگاه منطق ریاضی نگاه کنیم و اعداد را به همان صورت که در تصویر مشخص شده ببینیم پاسخی وجود ندارد چون همه توپها اعداد فرد هستند و مجموع سه عدد فرد همواره فرد است. پنچ رقم از این اعداد را جمع کنید تا به جواب 30 برسید.