دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش

Best image references website

دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش. به صدر مصطبه بنشین و ساغر مینوش که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس. وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل حریم درگه پیر مغان پناهت بس.

کانال تلگرام ما T Me Mimteam Mimteam Channel صفحه ی اینستاگرام ما Instagram Com Mimteamcom Mimteamcom صفحه ی تو Persian Quotes Life Quotes Favorite Quotes
کانال تلگرام ما T Me Mimteam Mimteam Channel صفحه ی اینستاگرام ما Instagram Com Mimteamcom Mimteamcom صفحه ی تو Persian Quotes Life Quotes Favorite Quotes from fi.pinterest.com

وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل. دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس. دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش.

که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس.

که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس. حریم درگه پیر مغان پناهت بس بصدر مصطبه بنشین و ساغر می نوش. وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل. وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل.