صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

Best image references website

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار. بهترین روشهای منظم شدن. جهان و هر چه در او هست سهل.

غزل شماره 247 حافظ غزل شماره 247 حافظ صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار
غزل شماره 247 حافظ غزل شماره 247 حافظ صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار from persianv.com

صبا ز منــــزل جانان گـــــذر دریغ مدار وز او به عاشق بیدل خبـــــــر دریغ مدار به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل نسیـــــــم وصل ز مـــــــرغ سحـــر. حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی. صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار ای باد صباای پیک عاشقاناز اینکه بر کوی معشوق بگذری و از او برای این عاشق بیدل و شیدا خبری بیاوری دریغ مکن که ممکن است پاسخ محبت آمیزی داشته باشد.

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار.

حریف عشق تو بودم. نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار جهان. فال حافظ ما كه اين شد برامون بگين كه فال شما چى اومد يلداتون قشنگ صبا ز منزل جانان. روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر.